Fungsi Utama Bahagian

Bahagian Perancangan dan Pembudayaan Sains (P&PS)

1. Mengenalpasti dan melaksana program pengembangan bakat sains dan teknologi bagi memenuhi      keperluan pembangunan negeri

 • Pemudahcara dan pelaksana program pendedahan ilmu Sains, Teknologi, Kejuruteraan & Matematik (STEM) ke peringkat akar umbi;
 • Pemudahcara dan pelaksana Program Pembangunan RMKe-12; dan
 • Menyalurkan bantuan dana program berkaitan pembudayaan sains yang dipohon daripada institusi pendidikan di Sabah.

2. Mempergiatkan kolaborasi di antara institusi pendidikan dan agensi berkaitan

 • Melaksanakan jalinan kerjasama strategik dengan Kementerian/ Agensi Persekutuan dan Negeri berkaitan Sains, Teknologi dan Inovasi; dan
 • Mengadakan Program Penandaarasan Pembudayaan Sains di Luar Negara.

 

  Bahagian Inovasi dan Teknologi Digital

  1. Menentukan dasar kreatif dan inovasi negeri Sabah

  • Menjalankan kajian berkenaan dengan aktiviti kreatif dan inovasi.
  • Menjalankan libat urus dengan pemegang taruh bidang kreatif dan inovasi.
  • Menggubal Dasar yang berkaitan dengan bidang kreatif dan inovasi.
  • Menjadi pusat rujukan untuk bidang kreatif dan inovasi.

  2. Mengenalpasti, merancang dan melaksana program pembudayaan kreatif dan inovatif

  • Merangka Pelan Induk Pembudayaan Kreatif dan Inovasi negeri Sabah.
  • Menentukan kertersediaan peruntukan untuk melaksanakan program.
  • Melaksanakan program pembudayaan kreatif dan inovasi. 

  3. Mengenalpasti dan menetapkan dasar pembangunan teknologi di Sabah

  • Menjalankan kajian berkenaan dengan aktiviti pembangunan Teknologi 
  • Menjalankan libat urus dengan pemegang taruh teknologi 
  • Menggubal Dasar yang berkaitan dengan bidang teknologi
  • Menjadi pusat rujukan untuk pembangunan teknologi di Sabah

  4. Mentadbir pelaksanaan Sistem Kerajaan Elektronik

  • Mempertimbangkan permohonan serta memberi maklumbalas pemasangan, perpindahan atau pemberhentian pop/router sabahnet. 
  • Mempertimbangkan  serta memberi  maklumbalas terhadap permohonan pengwujudan url
  • Mempertimbangkan permohonan hebahan rasmi daripada agensi kerajaan dan menyalurkan kepada operator sabahnet untuk hebahan melalui portal sabah.gov.my. 
  • Mempertimbangkan serta memberi maklumbalas kepada sebarang permohonan yang berkaitan dengan lain-lain perkhidmatan yang disediakan oleh operator  Sabah.Net.
  • Memantau kesahihan maklumat yang terpapar melalui portal www.sabah.gov.my.
  • Mengeluarkan pekeliling perkhidmatan berkenaan Sistem Kerajaan Elektronik dari masa ke semasa mengikut keperluan.
  • Menguatkuasakan Arahan Teknologi Maklumat untuk sektor awam negeri Sabah.

   Bahagian Pengurusan dan Kewangan

   1. Mengurus sumber manusia yang meliputi hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan
   2. Pengurusan dan pentadbiran pejabat secara kesuluruhan
   3. Menyelaras dan melaksanakan sistem perakauan kementerian secara sistematik dan teratur mengikut peraturan-peraturan sedia ada.