Semua bahan dalam laman web ini termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail suara, fail video, susunan struktur, kod sumber serta semua aspek yang lain adalah hak cipta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tidak ada mana-mana bahagian dalam laman web ini akan diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiar, dipamer, dihasilkan semula, diterbit, dilesen, dipindah, dijual atau diperdagang dengan apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.