Vision, Mission & Motto

VISI

Menjadi pemangkin dan peneraju pembangunan modal insan bagi melahirkan generasi intelek dan inovatif ke arah kemakmuran negeri Sabah menjelang tahun 2030

MISI

  1. Kesaksamaan prasarana pendidikan diutamakan ke arah kecemerlangan akademik  dan kemahiran demi mencapai aspirasi negeri;
  2. Merancang dan melaksanakan program pembangunan modal insan secara berterusan untuk meningkatkan kebolehpekerjaan bagi memenuhi keperluan industri di Negeri Sabah;
  3. Memperkasa rakyat dengan kemahiran pengetahuan dan teknologi maklumat;
  4. Melestari budaya membaca; dan
  5. Memperkasa masyarakat ke arah generasi berinformasi, inovatif dan kreatif.

MOTO

Masyarakat Berbudaya Teknologi Tinggi